Informacja dla osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych osobowych Zarząd EKOPEX Laboratorium Badań Środowiskowych Sp. z o.o. w Gdyni (dalej jako: Administrator lub Spółka) informuje, że gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów dotyczących wykonania badań środowiskowych oraz innych usług zleconych Administratorowi, przy zachowaniu poniższych zasad:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOPEX Laboratorium Badań Środowiskowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy. Ul. Chwaszczyńskiej 194;
 2. Za sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych odpowiada Zarząd Spółki,
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umów wchodzących w zakres działalności gospodarczej Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów zawartych przez Spółkę, nie dłuższy niż 3 lata